Bitcoin 2.0 Will Be a Very Big Deal

Click here to view original web page at www.cryptocoinsnews.com

BITCOIN 2.0Ο αρθρογράφος  του TechCrunch Jon Evans στο άρθρο του σχετικά με το αναδυόμενο “Bitcoin 2.0“, περιγράφει ως «παράξενα, ενδιαφέροντα, και εξωφρενικά φιλόδοξα” έργα όπως Zerocash, το Ethereum και τα Sidechains, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επόμενες εξελίξεις της blockchain τεχνολογίας θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη υπόθεση.

Χρησιμοποιώντας τον όρο  “Bitcoin 2.0”  δεν απόλυτα σωστό γιατί για για να κυριολεκτούμε, δεν είμαστε ακόμη στο “Bitcoin 1.0” ακόμα (η τρέχουσα έκδοση του Bitcoin Core είναι 0.9.3). Πιστεύω ότι οι κριτικοί αναμφίβολα μπερδέυουν τα μήλα μς τα πορτοκάλια, επειδή το  “Bitcoin 2,0” δεν παραπέμπτει σε ένα ανακοινωθέν του λογισμικού, αλλά μάλλον (όπως το “Web 2.0”) αναφέρεται σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και πειραματικές εφαρμογές που επεκτείνουν σημαντικά την ευελιξία, τη δύναμη, και την τελική χρησιμότητα της υποκείμενης πλατφόρμας.

Ο Evans απορρίπτει τα altcoins. Αντ ‘αυτού, ο ίδιος προσδιορίζει τις πιο ισχυρές εννοιολογικές ανακαλύψεις. Σε προηγούμενα άρθρα, υποστήριξε ότι blockchain τεχνολογία μπορεί να καθορίσει το Διαδίκτυο και να το  αναδιαρθρώσει το σε ένα θεμελιώδες επίπεδο:

“Η τεχνολογία blockchain που κρύβεται πίσω από το  Bitcoin είναι ένα σημαντικό τεχνικό επίτευγμα που θα μπορούσε, σε βάθος χρόνου, να φέρει επανάσταση τόσο στο Internet όσο και στον χρηματοπιστωτικό  κλάδο και τα πρώτα βήματα αυτού του δυναμικού επανάστασης είναι τώρα σε εξέλιξη.”

Capture

Etherium & Zerocash

Ενώ  το Bitcoin έχει περιορισμένες δυνατότητες scripting (από τον σχεδιασμό του), το Ethereum σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα «blockchain λειτουργικό σύστημα” με την προσθήκη στο blockchain ενός Turing-Complete (TC) περιβάλλοντος προγραμματισμού για «έξυπνες συμβάσεις.” Τα πιο απλά παραδείγματα των έξυπνων συμβάσεις είναι oi πολλαπλές υπογραφές και oi  συναλλαγές μεσεγγύησης . Και τα δύο επιτρέπονται επίσης από to  Bitcoin scripting, αλλά η έννοια του Ethereum είναι πιο ισχυρή και γενικής χρήσης, με πιθανές εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Κατανεμημένα αυτόνομες οργανώσεις (DAOs).

Το Zerocash είναι ένα νέο πρωτόκολλο που παρέχει διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής έκδοσης του Bitcoin (ή ένα παρόμοιο νόμισμα). Σε αντίθεση με τις συναλλαγές Bitcoin, οι συναλλαγές πληρωμής χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Zerocash δεν περιέχουν καμία πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την προέλευση της πληρωμής του, τον προορισμό, ή το ποσό? Αντ ‘αυτού, η ορθότητα της συναλλαγής αποδεικνύεται μέσω της χρήσης μιας απόδειξης μηδενικής γνώσης.

Ο Evans παρατηρεί ότι, μέχρι στιγμής, η καινοτομία  έχει επιβραδυνθεί από την ανάγκη να προστατευθεί η σταθερότητα του Bitcoin. Αλλά τώρα, με τις  πλευρικές αλυσίδες που μπορούμε να έχουμε το καλύτερο και των δύο κόσμων. Η ταχεία και ασφαλή καινοτομία μπορεί να λάβει χώρα σε:

«Χιλιάδες πλευρικές αλυσίδες βασιζόμενεςσ στον κορμό του Bitcoin (Blockchain) όλες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σκοπούς και όλα αυτά εκμεταλλευόμενοι τη σπανιότητα και την ανθεκτικότητα που εγγυάται η κύρια blockchain αλυσίδα του Bitcoin “

 


Gears

TechCrunch columnist Jon Evans has written a new article on the emerging “Bitcoin 2.0″ phenomenon. He describes “strange, interesting, and wildly ambitious” projects like Zerocash, Ethereum and Sidechains, and concludes that the next iterations of blockchain technology could be a big deal.

Using the “Bitcoin 2.0″ label is sometimes criticized, not last because, strictly speaking, we aren’t even at “Bitcoin 1.0″ yet (the current version of Bitcoin Core is 0.9.3). I think the critics are mistaking apples for oranges, because “Bitcoin 2.0″ doesn’t refer to a software release but rather (like “Web 2.0″) it refers to new conceptual developments and experimental implementations that significantly extend the flexibility, power, and ultimate utility of the underlying platform.

Evans is dismissive of altcoins (he is hardly the only one). Instead, he identifies the most powerful conceptual breakthroughs. In previous articles, he argued that blockchain technology can fix the Internet and restructure it on a fundamental level:

“The blockchain technology that underlies Bitcoin is a major technical breakthrough that could, in time, revolutionize both the Internet and the financial industry as we know them, and the first steps of that potential revolution are now under way.”

CCN: World's Largest & Leading Independent Bitcoin News Source

Also read: Fixing The Internet With The Blockchain

Zerocash, Ethereum and Sidechains

Two Bitcoin 2.0 projects which interest Evans are Ethereum and Zerocash.

While Bitcoin has limited scripting features (by design), Ethereum plans to create a “blockchain operating system” by adding to the blockchain a Turing-Complete (TC) programming environment for “smart contracts.” The simplest examples of smart contracts are multiple signatures and escrow transactions. Both are also permitted by Bitcoin scripting, but the Ethereum concept is more powerful and general purpose, with possible applications to e-government and Distributed Autonomous Organizations (DAOs).

Zerocash is a new protocol that provides a privacy-preserving version of Bitcoin (or a similar currency). In contrast to Bitcoin’s transactions, payment transactions using the Zerocash protocol do not contain any public information about the payment’s origin, destination, or amount; instead, the correctness of the transaction is demonstrated via the use of a zero-knowledge proof.

In yesterday’s op-ed, I argued that we must protect the Bitcoin underground of anonymous and untraceable transactions, and systems like Zerocash could provide a solid foundation.

Evans observes that, so far, innovation has been slowed down by the need to protect the stability of Bitcoin. But now, with sidechains, we can have the best of both worlds. Rapid and safe innovation can take place in:

“[T]housands of sidechains ‘pegged’ to Bitcoin, all with different characteristics and purposes [and] all of them taking advantage of the scarcity and resilience guaranteed by the main Bitcoin blockchain, which in turn could iterate to implement experimental sidechain features once they have been tried and tested.”

In a recent Reddit AMA, the possibility to implement both Ethereum and Zerocash as sidechains has been discussed and endorsed. Evans says:

“You could take a Bitcoin sidechain and clone Ethereum on it!”

Renowned cryptography expert Adam Back, one of the authors of the sidechains whitepaper, said (with a wink):

“I’m waiting for the zerocash sidechain.”

Also read: The Sidechains Bitcoin 2.0 Revolution – Highlights from Reddit AMA</em>

CCN

What do you think? Comment below!

Images from Shutterstock.

ethereumsidechainsZerocash

Your Ad Here?

Leave a Reply

Please use your real name instead of you company name or keyword spam.

Skip to toolbar